Zmiany w składzie Zarządu Spółki i powołanie Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 24 marca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie odwołania z Zarządu Spółki Pana Marka Moroza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i powołaniu w skład Zarządu Spółki na tę funkcję Pana Filipa Kuropatwę. Uchwały te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania na kolejną pięcioletnią kadencję następujących członków Zarządu:

  • Pana Adama Sikorskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu
  • Pana Roberta Brzozowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych
  • Pana Mikołaja Wierzbickiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej
  • Pana Filipa Kuropatwę, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

 

Nowa kadencja Zarządu Spółki rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

 

Załączniki:

zał. 1. – Życiorys Prezesa Zarządu Spółki – Adama Sikorskiego.

zał. 2. – Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Roberta Brzozowskiego.

zał. 3. – Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Mikołaja Wierzbickiego.

zał. 2. – Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Filipa Kuropatwy.

 

Podstawa prawna:

  • 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu