Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowy termin przekazania raportu półrocznego skonsolidowanego wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2022 r.

Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie podany do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2022 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 4/2022 z 20 stycznia 2022 r. deklarowanym dniem publikacji był 24 sierpnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu