Złożenie wniosku o ustanowienie zabezpieczenia na udziałach spółek zależnych Emitenta na rzecz większościowego akcjonariusza

Zarząd UNIMOT S.A. (dalej: „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o wpis do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na udziałach spółek zależnych Emitenta, celem zabezpieczenia potencjalnych roszczeń regresowych większościowego akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. (dalej: „Spółka dominująca”) wobec Emitenta.

Przedmiotem zastawu rejestrowego jest 100% udziałów w spółkach zależnych należących od Emitenta: Tradea sp. z o.o., Unimot Energia i Gaz sp. z o.o., Unimot Paliwa sp. z o.o.

Zastaw ma zostać wpisany, w związku z hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach Spółki Dominującej jako zabezpieczenie jednego z limitów kredytowych udzielonych Emitentowi i Tradea sp. z o.o. przez jeden z banków. Roszczenia regresowe mogą powstać w przypadku zaspokojenia przez Spółkę dominującą wierzytelności banku z tytułu ww. kredytu. Wartość limitu kredytowego wynosi 59 mln zł, natomiast maksymalna wartość zabezpieczenia na udziałach spółek zależnych wynosi łącznie ponad 51 mln zł.

Skuteczne ustanowienie zastawu rejestrowego następuje z chwilą wpisu zastawu w rejestrze i umożliwi Spółce dominującej zaspokojenie się z przedmiotu zastawu w przypadku, gdyby wierzytelność banku nie została spłacona przez Emitenta. Zaspokojenie, o którym mowa następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, według wyboru: w drodze egzekucji sądowej, poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub poprzez przeprowadzenie przetargu publicznego.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, ponieważ majątek w postaci udziałów ww. spółek zależnych ma istotne znaczenie dla działalności Unimot S.A., jak również jej sytuacji finansowej oraz majątkowej jej Grupy kapitałowej.