Zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2020 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 2 czerwca 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r. dotyczących następujących spraw: (i) zmiany w składzie Rady Nadzorczej; (ii) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; (iii) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał dotyczą dostosowania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych tego typu wynagrodzeń, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego ustalenia siedmioosobowego składu Rady Nadzorczej akcjonariusz uzasadnia rozmiarem działalności Spółki i koniecznością zapewnienia należytego nadzoru nad wszystkimi obszarami tej działalności, zaś zaproponowana wysokość wynagrodzenia uzasadniona jest zwiększonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej wynikających z wprowadzonych regulacji prawnych, jak również rozwoju działalności Emitenta.

Zarząd dokonał stosownych zmian w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza niniejszym uaktualnioną treść proponowanych uchwał w załączniku do niniejszego raportu.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz zgłoszenie projektów uchwał, dostępne są też na stronie internetowej spółki: www.unimot.pl.

zał. 1. Projekty uchwał po wprowadzonych zmianach

zał. 2. Zgłoszenie projektów uchwał

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu