Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży portfela umów klientów biznesowych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 r. Spółka zależna od Emitenta: UNIMOT Energia i Gaz sp. z o.o. („UEiG”) zawarła Przedwstępną Umowę Odpłatnego Przeniesienia Praw i Obowiązków związanych z segmentem sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego („Umowa”). Umowa została zawarta z firmą Energia Polska Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Energia Polska”), koncesjonowanym  dostawcą energii elektrycznej i paliwa gazowego. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez UEiG wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów z klientami biznesowymi na niezmienionych dla odbiorców warunkach dotyczących cen energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i rozliczeń.

Rozliczenie pomiędzy stronami Umowy zostanie przeprowadzone w oparciu o poziom marży generowanej z poszczególnych umów z klientami. Umowa przewiduje przenoszenie praw i obowiązków z umów w określonych transzach, uzależnionych od wypełnienia formalności, w tym uzyskanych od klientów pełnomocnictw. Emitent przewiduje, że większość umów zostanie przeniesiona do nowego dostawcy do końca kwietnia 2021 r.

Zawarcie Umowy oznacza zmniejszenie zaangażowania UEiG w dostarczanie tzw. „czarnej energii” oraz uwolnienie środków z przyszłej generowanej marży obejmującej umowy zawarte do 2030 r. Wysokość środków, o których mowa powyżej, będzie zależna od ostatecznej liczby przeniesionych umów. W celu zabezpieczenia płatności, Energia Polska zdeponuje środki, które sukcesywnie będą uwalniane na rzecz UEiG.

Zarząd UEiG zdecydował o zawarciu Umowy ze względu na atrakcyjność złożonej przez spółkę Energia Polska oferty oraz ambitne plany rozwojowe segmentu fotowoltaiki, na którym UEiG aktualnie koncentruje swoją działalność. Środki uzyskane ze sprzedaży portfela umów klientów biznesowych zostaną reinwestowane w rozwój tego segmentu. UEiG nadal będzie świadczył usługi sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, ale głównie w zakresie tzw. „zielonej energii”, gdyż koncesje na obrót energią elektryczną i paliwem gazowym zostaną zachowane.

Emitent uznał powyższą informację za istotną przede wszystkim ze względu na zmianę dotychczasowych założeń strategicznych spółki zależnej polegających na ograniczeniu działalności w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego na rzecz rozwoju obszaru fotowoltaiki, a także ze względu na możliwy wpływ finansowy Umowy na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta w pierwszej połowie 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu