Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. wraz z danymi jednostkowymi i informacjami o działalności podmiotu dominującego.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu grudniu 2015r. Według
wstępnych danych, Emitent osiągnął w grudniu, w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze
sprzedaży w wysokości 142 650 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 12 miesięcy 2015
r. wynosi 1 362 874 tys. zł.
Przychody uzyskane w grudniu są niższe o ok. 7% od osiągniętych w miesiącu poprzednim (listopad
2015 r. – 153 227 tys.zł.) i wyższe o ok. 179% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie
roku poprzedniego (grudzień 2014r. – 50 978 tys. zł).
Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek - Członek Zarządu, Przemysław Podgórski - Prokurent