Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 09.02.2016 r. podpisał aneks do umowy kredytowej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Emitent podaje najważniejsze warunki umowy kredytowej na finansowanie zakupów oleju napędowego po jej aneksowaniu:

  • Limit kredytu odnawialnego: 21 500 tys. USD (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy dolarów amerykańskich).
  • Okres obowiązywania umowy kredytowej: 31 października 2016 r.

Obecne warunki linii kredytowej są zgodne z oczekiwaniami Zarządu oraz potrzebami Spółki. W opinii Zarządu UNIMOT S.A., ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona kluczowego obszaru finansowania działalności Spółki.

O podpisaniu umowy kredytowej Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 25/2015, a o jej późniejszym aneksowaniu w raportach 39/2015 i 50/2015.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2 b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent