Zmiana uzasadnienia niestosowania dobrej praktyki

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości zmianę uzasadnienia niestosowania w części zasady z pkt 1 Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect przyjętych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nowe oświadczenie o zamiarze stosowania wraz z komentarzem: „Zasada jest stosowana z wyłączeniem transmisji, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia.

Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności technicznoorganizacyjnych, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów oraz związane z nimi koszty i ryzyka oraz ograniczone doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na: transmisję, rejestrację i upublicznianie obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym”.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity – Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent