Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje iż w dniu 25 lipca 2016 r. powziął wiadomość, że do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło oświadczenie od Członka Zarządu Spółki Pana Andrew Smitha o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Unimot S.A. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 25 lipca 2016 r.

Pan Andrew Smith jako powód swojej decyzji podał przyczyny osobiste.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki podjął działania w celu niezwłocznego przyjęcia rezygnacji Pana Andrew Smitha przez Radę Nadzorczą i powołania nowego członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).