Podpisanie Umowy odwrotnego wykupu wierzytelności z ING Bankiem Śląskim S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu
w dniu 25.09.2015 r. Umowy odwrotnego wykupu wierzytelności (factoring odwrotny) z ING
Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach.

W ramach niniejszej umowy Bank przyznaje Emitentowi odnawialny limit kredytowy w
wysokości 25 mln zł, a okres dostępności jest do dnia 30.12.2015r.

W opinii Zarządu UNIMOT S.A. ogólne warunki umowy nie odbiegają od standardów
rynkowych.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru
finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 2b ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent