Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. na dzień 7 września 2018 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 § 1 i § 2 KSH i art. 4022 KSH oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie art. 400 § 1 i 2 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) o godz. 10:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Prokurent