Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2017 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 roku.

Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy. W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tekstu jednolitego statutu Emitenta, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu nową treść statutu, która będzie obowiązywała po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek Członek Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent