Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, w związku z podjęciem w
dniu 22 czerwca 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o
wypłacie dywidendy przekazuje informacje dotyczące:

  1. Wysokość dywidendy: 1.399.631,28 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
    tysięcy sześćset trzydzieści jeden 28/100),
  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na
    każdą akcję,
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 5 831 797 sztuk
  4. Dzień dywidendy: 4 lipca 2015 roku,
  5. Termin wypłaty dywidendy: 24 lipca 2015 roku

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent