Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O niniejszej umowie oraz jej późniejszym aneksowaniu Spółka informowała w raportach bieżących – ostatnio w Raporcie bieżącym nr 48/2015.

Na mocy aneksu m.in. zwiększeniu uległa kwota limitu gwarancji bankowej do wysokości 14,5 mln zł. Pozostałe kwoty limitów, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym 35/2015, nie uległy zmianie.

Warunki aneksowania umowy kredytowej są zgodne z oczekiwaniami Emitenta. W opinii Zarządu UNIMOT S.A. ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych.

Emitent uznał niniejszą umowę za mającą istotne znaczenie ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 2b ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent