Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 29.03.2016 r. podpisał list intencyjny z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami w spółce specjalizującej się w handlu energią elektryczną.

Przedmiotem listu jest ustalenie zasad, w oparciu o które będą prowadzone negocjacje zmierzające do nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kontrolowanej przez te osoby spółce oraz przeprowadzenia badania due diligence nabywanej spółki. Zawarcie umowy ostatecznej uwarunkowane jest pozytywnym wynikiem due dilligence. Termin wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących transakcji został ustalony do końca drugiego kwartału.

Szacowana cena nabycia udziałów nie jest istotna z punktu widzenia przychodów Emitenta, jednakże Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną, ponieważ nabycie 100% udziałów w tej spółce może stanowić inwestycję kapitałową Emitenta, wpisującą się w jego strategię rozwoju na rynku energii elektrycznej i budowania multienergetycznej oferty produktowej Emitenta. W związku z powyższym, podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta może mieć wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent