Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2016 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu listopadzie 2016 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w listopadzie 2016 r., w ujęciu jednostkowym,
przychody netto ze sprzedaży w wysokości 331 988 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu listopadzie 2016 r. są wyższe o około 15 % od przychodów
osiągniętych w miesiącu poprzednim (październik 2016 r. – 288 333 tyś. zł.) i wyższe o ponad 116 %
od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (listopad 2015 r. – 153 273
tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na
cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów
w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego
wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez
rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Wartość przychodów netto narastająco za 11 miesięcy 2016 r. wynosi 2 133 369 tys. zł.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent