Prognozy Zarządu dotyczące wyników finansowych skonsolidowanych oraz odwołanie prognoz jednostkowych na 2016 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości publicznej prognozy finansowe odnoszące się do skonsolidowanych wyników Grupy

Kapitałowej Emitenta:
Prognoza na 2016 r.
Przychody ze sprzedaży: 1 611 mln zł
EBITDA: 27 mln zł
Zysk netto: 15 mln zł

Prognoza została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd odwołuje w całości jednostkowe prognozy na rok 2016 r. opublikowane raporcie: 26/2014. Powodem odwołania prognoz jednostkowych jest dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej i sporządzenie przez Emitenta prognoz skonsolidowanych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent