Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 3 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019, przekazując następujące informacje:

  1. Wysokość dywidendy: 16.149.701 zł 46 gr (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści dziewięć siedemset jeden złotych czterdzieści sześć groszy),
  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 1 zł 97 gr (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt siedem groszy) na 1 (jedną) akcję,
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk,
  4. Dzień dywidendy: 18 czerwca 2020 roku,
  5. Termin wypłaty dywidendy: 9 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:

19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu