Podjęcie przez Emitenta działań reorganizacyjnych w ramach Grupy kapitałowej UNIMOT

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 11.05.2022 r. przystąpił do działań reorganizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej UNIMOT („Grupa”), zmierzających do przygotowania struktury Grupy do przejęcia nowych aktywów, obejmujących biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, w wyniku realizacji zamierzonej transakcji nabycia 100% akcji LOTOS Terminale Spółka Akcyjna, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. („Transakcja”).

Celem procesu reorganizacji Grupy jest przygotowanie Emitenta do zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych rodzajów działalności (w szczególności działalności związanej z magazynowaniem paliw i działalności importowej) poprzez ich prowadzenie w ramach kontrolowanych, ale działających jako odrębne podmioty gospodarcze spółek celowych, co wpisuje się w całokształt czynności reorganizacyjnych oraz warunków w ramach realizacji Transakcji.

W ramach procesu reorganizacji Emitent zamierza w pierwszym etapie m.in. zaprzestać z dniem 30 czerwca 2022 r. prowadzenia działalności w zakresie importu paliw ciekłych oraz wytwarzania paliw ciekłych (w zakresie LPG) w ramach posiadanych koncesji OPZ i WPC a następnie kontynuować tę działalność począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. poprzez swoją spółkę zależną UNIMOT Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („UNIMOT Paliwa”), która posiada już wymaganą w tym zakresie koncesję OPZ oraz zamierza pozyskać stosowną koncesję WPC.

Kontynuacja działalności importu paliw oraz wytwarzania paliw (w zakresie LPG) poprzez spółkę zależną zabezpiecza dostawy paliw płynnych dla całej Grupy na tych samych warunkach co dotychczasowe. Skutkiem zaprzestania prowadzenia działalności OPZ i WPC dla Grupy Emitenta będzie ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 roku co spowoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie.

Przeniesienie aktywów i działalności operacyjnej Emitenta do Unimot Paliwa uzależnione jest od uzyskania interpretacji podatkowej. Po jej uzyskaniu, kolejne kroki formalno-prawne będą przedmiotem zgód korporacyjnych i odrębnych raportów bieżących Emitenta.

Emitent uznał informację o rozpoczęciu reorganizacji Grupy za poufną, biorąc pod uwagę zakres podjętych w tym przedmiocie działań i istotnie pozytywnych skutków finansowych dla Grupy oraz Emitenta w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy.

Zarząd Spółki podkreśla, że z uwagi na zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od Spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną aktualną sytuacją polityczno- gospodarczą, nie jest w stanie oszacować ostatecznego wpływu ograniczenia kosztów magazynowania na wyniki finansowe Grupy.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu