Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku, o godz. 12.00 w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 142A (budynek West Station I, XII piętro).

 

Transmisja audio-video obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Spółki – adres: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zał. 2. – Projekty uchwał

 

Jednocześnie, Spółka przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym lub okresowym.

Zał. 3. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

Zał. 4. – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok

Zał. 5. – Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

 

 

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu