Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej za 2022 rok oraz podanie wstępnej informacji o przewidywanej skonsolidowanej EBITDA skorygowanej za I kwartał 2022 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o odstąpieniu od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej za 2022 rok.

Zarząd Emitenta podjął powyższą decyzję mając na uwadze zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od Spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie i skutkami gospodarczymi sankcji na Rosję i Białoruś nakładanych w związku z tym wydarzeniem. Ponadto, brak możliwości oszacowania i podania do wiadomości publicznej prognozy na 2022 rok wynika z trudnego do przewidzenia wpływu na tegoroczne wyniki Grupy planowanego nabycia aktywów Lotos Terminale.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w ocenie Zarządu Emitenta, publikacja prognoz finansowych byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.

Jednocześnie, Emitent informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, skonsolidowana EBITDA skorygowana za I kwartał 2022 r. wyniesie co najmniej 80.0 mln zł. Tak wysoki poziom skonsolidowanej EBITDA skorygowanej wynika przede wszystkim z szeregu transakcji tradingowych zawartych przez Tradea sp. z o.o. w ciągu kilku tygodni IV kwartału 2021 r., których termin rozliczenia przypada w przyszłości, a o których Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2022 (wpływ: +21 mln zł) oraz wysokiego poziomu marż w hurcie ON i LPG oraz sprzedaży detalicznej na stacjach paliw.

EBITDA skorygowana w rozumieniu Emitenta to zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) skorygowany o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i gazowych oraz innych produktów energetycznych, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi, a także zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Powyższa informacja o tak istotnym wzroście skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w I kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, potwierdza ocenę Zarządu Spółki odnośnie braku możliwości prognozowania wyników finansowych w bieżącym roku.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu